REGULACJE WEWNĘTRZNE

W ramach świadczonych usług PRK Doradztwo Giełdowe Sp. z o.o. oferuje przygotowanie lub aktualizację regulacji wewnętrznych spółki dotyczących obowiązków informacyjnych zapewniających poprawne pod kątem formalnym i organizacyjnym przystosowanie emitenta do wypełniania obowiązków informacyjnych w reżimie rozporządzenia MAR.

Oferujemy sporządzenie bądź aktualizację (w zależności od stanu faktycznego, potrzeb i ustaleń) regulacji  wewnętrznych dotyczących obowiązków informacyjnych, w tym w szczególności następujących dokumentów (lub dokumentów do nich analogicznych):

Pracujemy w szczególności w oparciu o rozporządzenie MAR i akty wykonawcze do tego rozporządzenia oraz uregulowania specyficzne dla rynku regulowanego, z uwzględnieniem specyficznych dla każdego emitenta rozwiązań wynikających ze statutu spółki, regulaminów poszczególnych organów, struktury organizacyjnej oraz zakresu obowiązków i kompetencji pracowników spółki kluczowych z punktu widzenia obowiązków informacyjnych.

Wypracowany przez ekspertów PRK Doradztwo Giełdowe i potwierdzony w praktyce wieloletniego doświadczenia układ tematyczny regulaminów, zapewnia dużą przejrzystość zagadnień, właściwe powiązanie funkcjonalne poszczególnych bloków tematycznych oraz łatwe wdrożenie i stosowanie regulaminów w praktyce.

Przygotowane przez nas regulacje zawierają, w formie gotowych do zastosowania załączników, wszelkie niezbędne wzory oświadczeń, wykazów oraz innych dokumentów związanych z wypełnianiem obowiązków informacyjnych oraz ochroną informacji poufnych.

DANE FIRMY

PRK Doradztwo Giełdowe Sp. z o.o.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa

NIP: 5272876186
REGON: 382044116
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000762865

Wysokość kapitału zakładowego: 5.000 zł, opłacony w całości.

KONTAKT

e-mail: biuro@prk.com.pl
tel: 500-016-003
tel: 507-617-918

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z naszą ofertą. (opcjonalnie)