Przyjęte uchwałą Rady Giełdy w dniu 29 marca 2021 roku.

Wejdą w życie w dniu 1 lipca 2021 roku.

4 miesiące – tyle czasu emitenci mają na dostosowanie się do nowego kanonu ładu korporacyjnego. Do końca lipca br. spółki z rynku regulowanego mają bowiem obowiązek opublikować oświadczenie o zakresie stosowanych zasad DPSN 2021.

To okres b. krótki mając uwadze napięty grafik relacji inwestorskich w drugim kwartale roku (raporty roczne, tuż po nich raporty kwartalne, konferencje wynikowe, spotkania z analitykami/inwestorami, a następnie sezon walnych zgromadzeń).

Okres dość niefortunny, zwłaszcza jeśli Spółka chce nie tylko ocenić które zasady obecnie stosuje, które nie, lecz chce sumiennie podjąć działania niezbędne do przyjęcia do stosowania jak najszerszego zakresu zasad. A takich działań, po lekturze dokumentu, jest w przypadku większości emitentów dość sporo.

Dokument DPSN 2021 dostępny jest na stronie: https://www.gpw.pl/dobre-praktyki-2021.

Utrzymuje on dotychczasową konwencję „comply or explain” oraz dotychczasową strukturę (podział tematyczny). Zakres samych zasad jest jednak znacznie szerszy niż dotychczas i merytorycznie należy go usytuować „poziom wyżej” w stosunku do dotychczasowych zasad ładu korporacyjnego (taki z ang. „level up”). Nie ma tu już wytycznych co do zawartości strony internetowej. Są za to wytyczne w sprawie m.in.:

  • strategii biznesowej w obszarze ESG,
  • posiadania polityki różnorodności i progu procentowego udziału mniejszości w organach spółki,
  • jawności głosowań zarządu i rady nadzorczej,
  • rozłączności funkcji przewodniczącego rady nadzorczej i funkcji przewodniczącego komitetu audytu,
  • powołania audytora wewnętrznego oraz przeglądu co 5 lat funkcji audytu wewnętrznego przez niezależnego audytora,
  • transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
  • zgłaszania projektów uchwał oraz kandydatur na członków rady nadzorczej najpóźniej na 3 dni przed walnym zgromadzeniem,
  • zamkniętego katalogu przesłanek umożliwiających na zasadzie wyjątku niewypłacanie dywidendy,
  • obligatoryjnego miesięcznego wynagrodzenia członków rady nadzorczej, niezależnego od liczby posiedzeń.

Przeskok na ten ład korporacyjny „poziom wyżej” w przypadku większości emitentów wymaga zmian w regulacjach wewnętrznych (Statut, Regulamin Walnego Zgromadzenia, Regulamin Rady Nadzorczej, Regulamin Zarządu), a często również w przyjętej (rok temu!) Polityce wynagrodzeń. Wymaga opracowania Polityki różnorodności i jej przyjęcia przez Radę Nadzorczą – w odniesieniu do Zarządu oraz przez Walne Zgromadzenie – w odniesieniu do Rady Nadzorczej. Wymaga prac po stronie służb odpowiedzialnych za ESG w spółce. Przede wszystkim jednak wymaga konsultacji z organami spółki i sporego nakładu pracy po stronie Działu Relacji Inwestorskich.

Zdając sobie sprawę z ogromu pracy w tak obłożonym okresie, PRK Doradztwo Giełdowe wspiera emitentów przeprowadzając przegląd wewnętrznych regulacji korporacyjnych pod kątem zasad DPSN 2021, identyfikując działania niezbędne do dostosowania spółki do nowego ładu korporacyjnego oraz przygotowując wspólnie oświadczenie do publikacji w systemie EBI, o zakresie stosowanych zasad.

Zapraszamy do współpracy.